Искусете ја убавината на Охрид во вашата посакувана временска рамка

АТВ Надвор од патот

Надвор од патот е активност на возење или возење во возило на неасфалтирани површини како песок, чакал, речни корита, кал, снег, камења